Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград

  1. Home
  2. »
  3. Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград
Contact Information
Адрес:
ул. "Васил Левски" № 62, гр. Благоевград 2700
Description:

Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД се намира в гр. Благоевград и дейността й е насочена към диагностицирането, ранното откриване, диспансерното наблюдение и комплексното лечение на пациенти с доброкачествени и злокачествени онкологични заболявания. В болницата се извършват съвременни методи, за да се подобри качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания. Основните задачи на екипа от специалисти са:

Да дадат висококачествена медицинска помощ;
Да прилагат съвременни технологии на лечение;
Да осъществяват съвременна качествена диагностика, чрез която раковите заболявания да се откриват рано;
Да се подновява и модернизира инструменталната и апаратна екипировка и инфраструктурата на болницата.
В структурата на болницатаса обособени:

I. Консултативно - диагностичен блок - в него влизат:

1. Микробиологична лаборатория - в лабораторията се извършват всички изследвания на различни клинични материали - гърлени, раневи, очни, ушни и др. секрети, пунктати и др. тук има възможност за определяне на антимикробна чувствителност към широк спектър антибиотици. Началник на лабораторията е д-р Венера Даскалова;
2. Клинична лаборатория - тук се извършва комплексна диагностика на заболяванията и следните изследвания:

Биохимични;
Хематологични;
Хемостаза;
Туморни маркери;
Електролити;
Уринни показатели.
3. Образна диагностика - в отделението се извършва ултразвукова диагностика, мамографии и всички конвенционални рентгенологични изследвания. Завеждащ отделение е д-р Валентин Славов;
4. Гинекологичен кабинет - тук се осъществяват прегледи и диагностика на предракови и онкологични заболявания, диспансерно наблюдение, планиране в "лист на чакащите" за оперативна дейност;
5. Хирургичен кабинет - тук се извършва диагностика на онкологични и предракови заболявания, планиране за оперативна дейност, диспансерно наблюдение, консултативни прегледи;
6. Бронхоскопичен/ Гастроентерологичен кабинет - тук се извършват първични и вторични консултативни прегледи, диагностициране на гастроентерологични заболявания и преканцерози, колоноскопия/ гастроскопия, планиране на оперативна дейност;
7. Химиотерапевтичен кабинет - в кабинета се диагностицират онкологичните заболявания и преканцерози, извършват се консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологични заболявания и диспансерно наблюдение;
8. Отделение по обща и клинична патология - в отделението се извършват:

Цитологични изследвания - ексфолиативна диагностика на влагалище, биопсии на лимфен възел, черен дроб, млечна жлеза и др, намазки при профилактични онкологични прегледи при жените и др.;
Хистологични изследвания - експресно хистологично изследване - гефрир и биопсии.
9. Радиологичен/ Лъчетерапевтичен кабинет - тук се оформят онкологичните досиета на пациентите и се планира лъчелечение, извършва се диагностика и диспансерно наблюдение;
10. Организационно - методично отделение и Регионален здравен регистър - тук се регистрират, картотекират, диспансеризират и проследяват всички онкологично болни пациенти от Благоевградска област, организира се профилактична дейност, дава се пълна информация за всички онкологични заболявания;
11. Кабинет по болката - в кабинета се изписват болкоуспокояващи лекарства, които са съобразени с изискванията на Световната Здравна организация.

II. Стационарен блок, в който са обособени следните отделения:

1. Гинекология - отделението разполага с 10 легла и в него се извършва оперативно лечение на преканцерози, доброкачествени и злокачествени тумори на женските полови органи. Завеждащ отделението е д-р Красимира Механджийска;
2. Медицинска онкология - на разположение са 38 легла. Завеждащ отделението е д-р Антоанета Кацарска;
3. Лъчелечение - на разположение са 13 легла. Отделението разполага със следните апарати:

Изоцентричен телегама терапевтичен апарат - модел "TERABALT 80 ASC";
Мултидетекторен компютър томограф "SOMATOM def. AS";
Апарат за повърхностна рентген терапия "MEDICOR, MFT-60 kv".
Тук се извършва лъчелечение на нетуморни заболявания, повърхностно и перкутанно лъчелечение на онкоболни. Началник отделение е д-р Радка Георгиева;
4. Хирургия - в отделението се извършва оперативно лечение и профилактика на доброкачествени и злокачествени онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт и млечната жлеза. Завеждаш отделение е д-р Владимир Таковски;
5. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение - в отделението се осъществява обезболяване, пълноценно парантерално хранене и седиране на оперирани болни, комплексно постоперативно лечение.

Телефон: 073 882857

Send message to moderator