Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, гр. Благоевград