Специализирана хирургична болница за активно лечение „Папуров“ ООД, гр. Търговище