Ядрено-магнитен резонанс на бял дроб

Ядрено-магнитен резонанс на бял дроб

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е сравнително нова техника за детайлно изобразяване на определени вътрешни структури на човешкото тяло, включително и бял дроб. Методът може да бъде изключително полезен в изобразяването на обем заемащи процеси в белия дроб (тумори, кисти).

При генерирането на образа магнитнo-резонансната томография използва модулирани от магнит­но поле радиочестотни вълни, които се излъчват от водородните атоми при промяна на ориентацията им спрямо силовите линии на основното магнит­но поле. Физичният принцип определя качествено различен образ, носещ информация за строежа на тъканите и възможност за диференциране между солидни структури и кисти, кръв, некроза, оток.

Основно предимство на метода е възможността да предоставя информация във всички възможни рав­нини, както и да характеризира структурата на отделните патологични изменения въз основа на раз­личната им сигнална характеристика. Липсващият сигнал от големите съдове дава възможност за доброто им отграничаване и при нативно изследване.

При магнитно-резонансната томография не съществува универсална техника на изследване на гръдния кош. Начинът на провеждане на изследването се съобразява винаги с търсената патология, местоположението и разпространението на процеса. Това налага предварителното прецизиране на показанията при назначаването й.