Аденоиден кистозен карцином

Какво е аденоиден кистозен карцином?

Аденоидният кистозен карцином е нечеста форма на злокачествено новообразувание, което възниква в секреторните жлези, най-често в големите и малките слюнчени жлези на главата и шията. Други места на произход включват трахея, слъзна жлеза, млечна жлеза, кожа и вулва.

Епидемиология

Това е третият най-често срещан злокачествен тумор на слюнчените жлези (след мукоепидермоиден карцином и полиморфен аденокарцином). Той представлява 28% от злокачествените тумори на субмандибуларната жлеза, което го прави най-често срещаният злокачествен тумор на слюнчените жлези в този регион. Пациентите могат да оцелеят в продължение на години с метастази, тъй като този тумор обикновено е добре диференциран и бавно нараства.

Средната възраст при диагностициране на тумора е приблизително 57 години, която варира в зависимост от първичния рак. Аденоидният кистозен карцином се характеризира с неадекватно клинично протичане и има тенденция за забавен рецидив и метастази след първоначално лечение. Поради своята рядкост и отличителни клинични характеристики, патофизиологията му остава недостатъчно проучена, което води до по-малко основани на доказателства терапии в сравнение с други видове рак.

Етиология

Активирането на онкогенния ген на транскрипционния фактор MYB е ключовото геномно събитие при аденоиден кистозен карцином и се наблюдава в по-голямата част от случаите. Най-често MYB се активира чрез сливане на гени с транскрипционния фактор, кодиращ NFIB ген в резултат на транслокация. Алтернативно, MYB се активира чрез увеличаване на броя на копията или чрез съпоставяне на енхансерни елементи в близост до MYB гена. Този ген управлява пролиферацията на клетките на тумора и регулира гените, участващи в контрола на клетъчния цикъл, репликацията и репарацията на ДНК и обработката на РНК.

Туморът обикновено е твърда, слабо ограничена и неинкапсулирана маса. Размерът му обикновено е средно от 1 до 8 сантиметра в максимален размер. Размер, по-голям от 3 сантиметра, се свързва с повишени скорости на отдалечени метастази. Повърхността на срез е бял до сиво-бял с твърд външен вид. Кръвоизлив и некроза са редки особености и трябва да предизвикат подозрение за високостепенна трансформация в дедиференциран аденоиден кистозен карцином.

Патологически характеристики

Микроскопският външен вид на тумора е хетерогенен, състоящ се от различни количества от 3 различни модели на растеж. Обаче, цитологията на самите туморни клетки е относително еднаква. Клетките на тумора показват поява на базалоид с ъглови, хиперхроматични ядра и оскъдни, ясни до еозинофилни цитоплазми.

Описани са три модела на растеж: решетовиден, тубуларен и твърд. Най-честият е решетовидният. Той се състои от острови от базилоидни клетки, които обграждат пространства с различна големина, наподобяващи „швейцарско сирене“ или ситоподобен модел. Кистоподобните пространства се наричат „псевдокисти“, защото не представляват истинска жлезиста кухина и са съседни с околната строма. Рядко, истински жлезисти кухини, съставени от кубоидални клетки, показващи дуктална диференциация, също могат да бъдат намерени разпръснати навсякъде и тяхното присъствие значително помага при диагностицирането.

Тубуларният модел показва подобна цитология с туморните клетки, подредени в гнезда, заобиколени от променливи количества еозинофилна, често хиалинизирана строма. Понякога, компонентът на стромата се увеличава, компресирайки туморните клетки в тънки нишки, образувайки “трабекуларен” модел. Добре оформените канали с разпознаваеми вътрешни епителни и външни миоепителни слоеве са по-забележими, отколкото в решетовидния модел. Непрекъснатостта на псевдокистите със заобикалящата строма също е по-забележима.

Много имунохистохимични маркери са проучени като потенциални прогностични показатели при аденоиден кистозен карцином. Повишената експресия на маркера на клетъчната пролиферация Ki-67 се наблюдава с увеличаване на количествата на твърд компонент и е доказано, че корелира с по-лоша прогноза. Следователно, това може да бъде полезно допълнение при определяне на туморен клас и прогноза. Ki-67 и р53 могат да покажат повишено оцветяване в области с висока степен на трансформация. Повишената експресия на р53 може също да бъде независим маркер за лоша прогноза.

Диференциална диагноза

Диференциалната диагноза на аденоиден кистозен карцином включва тумори, които също проявяват тубуларни и решетовидни структури като полиморфни нискостепенни аденокарциноми, тумори с базилоидна клетъчна морфология, такива като базално-клетъчен аденом и базално-клетъчен аденокарцином, и тумори с двойна популация на дуктални и миоепителни клетки като плеоморфен аденом.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова