Симптоми

Какво е симптом?

Симптомът (признакът) е проявление на физическо или психическо заболбяване или нарушение на жизнеспособността на организма.

Симптом е всяка промяна в здравословното състояние, която човек забелязва и съобщава на лекар.

Колко типа се делят симптоми?

Симптомите са два типа:

  • субективни – оплакванията, за които пациентът съобщава
  • обективни – тези, които лекарят или друго лице установява при прегледа

Примери за субективни симтоми

Отделни обективни симптоми могат да бъдат констатирани и от индивида, стига да не се отнася за психично заболяване, т.е.пациент например с халюцинации или налудности (както е при психозите), не може да бъде обективен (това е субективно преживяване, към което пациентът няма критично отношение).

Гаденето е субективен симптом, докато повръщането е обективен. Коремната болка при ентероколит е субективен симптом, а ускорената перисталтика на червата, която се аускултира със слушалки или се чува дори с просто ухо, е обективен.

Болката, понякога назовавана като болеви синдром, като цяло е чисто субективно преживяване (симптом) и то при различен праг на възбудимост при отделните индивиди, като прага може да бъде различен при един и същ индивид при различни условия.

Думата симптом се употребява и извън здравеопазването със значението на признак.

Симптомът отразява реакцията на дадена система към външно дразнение.