МКБ-11

мкб-11 Международна класификация на болестите МедиПро

МКБ-11 Ревизия с възможност за правилна идентифиция на причините за заболяванията и смъртността, с опция разработване на нови методи за лечение

Международната класификация на болестите МКБ-11 (ICD-11) е обявена от Световната здравна организацияна (СЗО) на 18 юни 2018 г. в Женева, Швейцария и влиза в сила от 1 Януари 2022 г.

МКБ 11 Ревизия изцяло електронна

В новата ревизия са включени 55 000 кода на различни заболявания, за травми, болести и причини за смърт, които позволява на здравните специалисти да споделят и обменят здравна информация по целия свят.  За сравнение, в МКБ-10 са само 14 400.

Очакванията към новата МКБ 11 ревизия на Международната класификация на болестите са големи от гледна точка на широкия диапазон на диагностика, който се открива.

Това ще позволи по-лесното пренасочване и съответно конкретиката в лечението на заболяванията.

Освен това, адаптацията на заболяванията спрямо съвременната симптоматика и съответно съвременните причинители насочва вниманието към осъвременяване на заболяванията и работа по адекватна превенция спрямо реалните неблагоприятни условия

По данни на Световната здравна организация (WHO), по време на 10-годишното разработване са взети предвид над 10 000 мнения и препоръки и в новата версия са добавени нови раздели, за да се обособят по-точно отделните нозологични единици.

Тази промяна има за цел да подобри методите на диагностика в отразяването на актуалните заболявания на съвременния човек.

МКБ-11 унифицира създаването, кодирането и използването на информация за новите диагностични и терапевтични процедури, осигурява съвместимост със съвременните електронни здравни приложения и информационни системи с цел пресичане на злоупотребите с краткосрочните обезщетения за временна нетрудоспособност, инвалидните пенсии, придобиване на права за социални помощи и услуги, и скъсяване на средния ефективен трудов живот.

МКБ 11 ревизия icD-11 на Международна класификация на болестите

Разделът в МКБ-11 за Психични и поведенчески разстройства е значително разширен с подраздели към различните състояния

Разстройствата от аутистичния спектър са значително по-описателни като наименования.

Синдромът на Рет е включен в отделен раздел Разстройства на развитието. В същото време, като отделен раздел са изнесени

Разстройства със съня. Разстройствата на половия идентитет и Сексуалната принадлежност са трансформирани в Състояния, свързани със сексуалното здраве, като е направено уточнение, че транссексуалното поведение не е обект на класификация.

Тиковите разстройства, заедно със синдром на Торет, са прехвърлени в раздела Заболявания на нервната система.

За първи път се обръща поглед към по-разширено разбиране на зависимостите и се включва прекомерната обсебеност към дигитални и видео игри.

Световната здравна организация смята, че по този начин ще се проследи броят на засегнатите.

Въпреки широкото разпространение на традиционната медицина, за първи път тя е обособена в отделен раздел в класификацията. Това има за цел да улесни комуникацията между специалистите, работейки с еднакви кодове.

Въпреки че все още някои отричат твърдението, че синдром на професионалното прегаряне е заболяване, СЗО обособява цял подраздел за Проблеми, свързани с работното място и работната среда.

МКБ-11 класификатори за традиционна медицина, сексуално здраве и полово самоопределяне

Макар че милиони хора по света използват традиционната медицина, в МКБ-11 тя за пръв път е класифицирана отделно.

Друга нова глава касае сексуалното здраве и обединява условия, които преди са били категоризирани по други начини (напр. половото самоопределяне е класифицирано при психично-здравните).

Гейминг разстройството е добавено към раздела за пристрастяващите разстройства.

МКБ-11 в полза на медицнското застраховане

МКБ-11 Ревизия се използва и от здравните застрахователи, които активно работят с нея във връзка с обезщетения и изготвянето на здравни полици.

Полезна е и за мениджъри на национални здравни програми; специалисти по събиране на данни; и други, които проследяват напредъка в глобалното здравеопазване и определят разпределението на здравните ресурси.

Какво е МКБ

Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (най-често посочвана като Международна класификация на болестите с абревиатурата МКБ; на англ.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health ProblemsICD) е медицинска класификация със списък от кодове, класифициращи болестите и широк кръг от белези, симптоми, абнормални прояви, оплаквания, социални условия и външни причини за наранявания или заболявания. В класификацията всяко здравно състояние може да бъде обозначено с уникална категория, в която е класифицирано, и с уникален код с дължина до шест знака. Такива категории най-често съдържат набор от подобни едно на друго заболявания.

Международната класификация на болестите се изготвя и публикува от Световната здравна организация (СЗО) и се използва в почти целия свят за статистика на заболеваемостта и смъртността, за нуждите на различни системи за обезщетяване и за автоматизирани системи за вземане на решения в медицината. Замисълът на класификацията е да осигури сравними стандарти при събирането, обработката, класифицирането и представянето на здравната статистика. МКБ е основната класификация в Семейството с международни класификации на СЗО

МКБ се ревизира периодично. Актуалната версия е десетата ѝ ревизия (МКБ-10), като тече работа по единадесетата. МКБ-10 е изготвена през 1992 г., за да обезпечи статистиката за смъртността. МКБ-11 е планирана за издаване през 2015 г. и ще бъде ревизирана с помощта на принципите на Web 2.0. СЗО прави годишни по-маловажни и тригодишни важни актуализации.МКБ е част от „семейство“ класификации, които могат да се допълват една-друга, в това число Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (МКФ), която е фокусирана върху функционирането (инвалидността), асоциирано със здравните състояния, както от медицинска, така и от социална перспектива.