Анти-SSA /Ro и анти-SSB /La

[lwptoc depth=“2″]

Анти-SSA /Ro и анти-SSB /La

Какво е Анти-SSA /Ro и анти-SSB /La?

Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу екстрахируеми нуклеарни антигени (ЕНА), разположени както в ядрото, така и в цитоплазната. Абревиатурата SSA ( Sjogren Syndrome Antigen) подсказва и най-честата болест, при която тези автоантитела имат диагностична стойност.

SSA (Ro52 и Ro60) антигените често лошо се експресират в ядрата на Hep-2 клетъчните подложки и могат да бъдат „изпуснати” при ИИФ изследване (фалшиво отрицателен АНА скрининг). Изследването за Anti-SSA/Ro с имуноензимен метод е задължително, особенно ако има реални клинични подозрение за Синдром на Sjogren или СЛЕ.

Образуването на анти-SSA/Ro, а не клиничната изява на някои болести като СЛЕ, Синдром на Sjogren, се асоциира с наличието на някои генни дефекти в комплементната система (напр. хомозиготи по С2 дефицит и С4 дефицит).

Клинична значимост

  • Диагностичен маркер и класификационен критерий за Синдром на Sjogren. Анти-Ro (Anti-SSA, Ro52 и Ro60) и анти-La (анти-SS-B) антитела често се намират при болни със Синдром на Sjogren (над 96%) и тяхното наличие се асоциира с екстрагландуларни манифестации на заболяването като лимфаденопатия, спленомегалия и васкулит
  • Системен лупус еритематосус (СЛЕ). Анти-Ro активност се среща и при около 40% от болните със СЛЕ, често заедно с другите характерни автоантитела. Едновременното комбинирано присъствие с анти-SSB/La се асоциира с добра прогноза, но и с фоточувствителни кожни обриви, белодробни усложнения и лимфопения

Анти-La автоантитела се установяват при 10-15% от болните със СЛЕ и се асоциират с късно проявила се болест, вторичен синдром на Sjogren и неонатален лупусен синдром.

  • Неонатален лупус еритематозус. При над 90% от болните с неонатален лупус и 100% у техните майки се установяват анти- Ro/SS-A, като част от тях могат да имат изявена болест, но могат и да са безсимптомни
  • Вроден сърдечен блок се появява при наличие на високи серумни нива на Ro52 и SS-B/La (1-2% от фетусите) и затова е препръчително изследването на бремени за SS-A/Ro антитела с оглед превантивно или терапевтично поведение
  • Ro/SS-A се срещат при болни с ревматоиден артрит (5-8%), миозит (58-70%) и системна склероза (около 9%), здрави лица (могат да предсказват евентуална поява на Синдром на Sjogren или СЛЕ след години)