Берилиоза

Какво е берилий?

Инхалацията на берилий се свързва с два белодробни синдрома, които са остър химически пневмонит и грануломатозно белодробно заболяване, известно като хронично берилиево заболяване или берилиоза.

При остри берилиеви заболявания, металът действа като пряк химически дразнител, причинявайки неспецифична възпалителна реакция (остър химически пневмонит). Поради подобрените мерки за промишлена хигиена, острата берилиева болест на практика е изчезнала и не е разгледана в тази статия.

Какво е берилиоза?

Берилиозата е грануломатозно белодробно заболяване, причинено от вдишването на прах, съдържащ берилий. Берилият се използва в космическата индустрия при производството на структурни материали, системи за насочване, оптични устройства, ракетни двигателни части и топлинни щитове. Използва се и при производството на керамични детайли, термични съединители и тигели и като контролер в ядрени реактори. Експозицията може да възникне във всяка от тези отрасли, както и при добива или извличането на берилиеви руди. Исторически берилий се използва при производството на флуоресцентни крушки, които представляват повечето от първоначалните доклади за берилиозата.

За разлика от острата берилиоза, крайната тежест на хроничната форма не изглежда да зависи от големината на експозицията. При хората съществува променлив интервал на латентност между първоначалната експозиция на берилий и началото на клиничното заболяване. Латентният период варира от няколко месеца до 30 години или повече, средно 6-10 години. Хроничната берилиоза е свръхчувствителност тип IV, като берилият действа като антиген или хаптен, стимулиращ локалната пролиферация и натрупване в белия дроб на берилий-специфични Т-клетки.
Податливостта, степента и естеството на хроничния отговор на берилий са специфични за отделните видове и индивиди. Специфична генна мутация на антиген на хистокомпетентността е свързана с берилиозата при хора. Някои хора, които са чувствителни към берилий, може да нямат симптоми. Най-ранните симптоми обикновено са кашлица и задух. Други симптоми включват болка в гърдите, болки в ставите, загуба на тегло и треска.

В белия дроб берилият се комбинира с тъканни протеини, а берилиево-протеиновите комплекси се фагоцитозират и обработват от антиген-представящи клетки. Представянето на берилиевия антиген на Т-лимфоцитите води до тяхната стимулация, медиирана от цитокини като интерлевкин-1 и интерлевкин-6, които служат за усилване на имунния отговор. Т-хелперните (CD4 +) клетки пролиферират в присъствието на обработен берилий. Този отговор допълнително се усилва от цитокини като интерлевкин-2, интерлевкин-4, интерлевкин-6 и гама-интерферон. Крайният резултат е масивна инфилтрация на мононуклеарни клетки, която води до образуването на грануломи, съдържащи преобладаване на CD4 + клетки.

Лезиите на хроничната берилиоза включват образуване на грануломи и фиброгрануломи в белите дробове и често в други органи, като черен дроб, далак, лимфни възли, миокард, бъбреци, слюнчени жлези, скелетни мускули, кости и кожа. Кожните грануломи могат да се образуват поради директния контакт, но могат да възникнат и при вдишване. Лезиите варират от дифузна моноядрена клетъчна инфилтрация на белодробния интерстициум до мултифокални, некакативни лимфогрануломи.
Грануломът се характеризира с голям брой берилий-специфични CD4 + лимфоцити с по-малък брой макрофаги и моноцити. Тъй като болестта прогресира, грануломите стават организирани и в крайна сметка образуват малки, влакнести нодули. В крайна сметка този процес води до рестриктивно белодробно заболяване (намаляване на дифузионния капацитет).

Макроскопски, белите дробове при хронична берилиоза са малки и фиброзни и могат да имат структура, наподобяваща „пчелна пита“. Може да има двустранна хиларна лимфаденопатия. Микроскопски има добре оформени не-некротизиращи грануломи . Хроничен интерстициален възпалителен инфилтрат обикновено присъства. Грануломи могат да бъдат намерени и в хиларните лимфни възли. В някои случаи са наблюдавани тела на Schaumann и астероидни тела  в рамките на многоядрени гигантски клетки.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова