Ембрионален карцином

Какво е ембрионалният карцином на тестис?

Ембрионалният карцином на тестиса е тумор на зародишните клетки, характеризиращ се с примитивни епителни клетки с подчертан плеоморфизъм и различни хистологични модели. Може да присъства в чиста форма, но често е част от смесен тумор на зародишните клетки.

Ембрионалните карциноми са разположени в паренхима на тестисите. Тези тумори обикновено са по-малки от семиномите. Те не заместват целия тестис, но имат склонност към инвазия в паратестикуларна тъкан (през туниката албугинея), тестисна мрежа и епидидим. Съдовата инвазия е често срещана.

Епидемиология

Ембрионалният карцином се среща в около 20-40% от всички герминативноклетъчни тумори на тестиса. Пиковата честота се наблюдава при мъже на възраст 20-30 години. Той е изключително рядък при кърмачета. Около 3-10% от туморите на чистите зародишни клетки са ембрионални карциноми, а ембрионалните карциноми присъстват в повече от 80% от смесените тумори на зародишните клетки.

Етиология

Генетичните фактори и факторите на околната среда играят роля за развитието на тумори на зародишните клетки, но значението на специфичните фактори не е ясно. Най-приетата теория за развитието на тумори на зародишните клетки включва иницииращо събитие, което кара феталните гоноцити да претърпят анормално клетъчно делене.

Както и при други тумори на зародишните клетки, с изключение на сперматоцитен семином, се счита, че ембрионален карцином произхожда от интратубуларни злокачествени зародишни клетки. Зародишните клетъчни тумори показват много характеристики на нормалната ембриогенеза, като плурипотентност, както се управлява от експресията на OCT3/4. Всъщност изследванията за метилиране показват, че епигенетичните явления могат да играят важна роля в генезиса на неоплазии на зародишните клетки.

В миналото интратубуларните злокачествени зародишни клетки са били наричани карцином in situ, но в настоящата, приета номенклатура, се използва терминът интратубуларна зародишна клетъчна неоплазия, некласифицирана. В по-голямата част от случаите възниква в съседство с инвазивни тумори на зародишните клетки, включително ембрионални карциноми. В поредица от тестикуларни биопсии на пациенти с крипторхизъм, честотата на интратубуларна зародишна клетъчна неоплазия, некласифицирана е увеличена и е известно, че като цяло 10% от туморите на зародишните клетки са свързани с крипторхизъм.

Клинична картина

Представящите се характеристики могат да бъдат палпируема тестикуларна маса или асиметрично разширяване на тестисите в някои случаи. Туморът може да се прояви като признаци и симптоми, свързани с наличието на широко разпространени метастази, без осезаеми бучки в тестиса. Клиничните характеристики, свързани с метастазиращ ембрионален карцином, могат да включват болки в гърба, диспнея, кашлица, хемоптиза, хематемеза и неврологични отклонения.

Мъжете с ембрионален карцином са склонни да имат серумен алфа фетопротеин с нормален обхват. Откриването на повишен алфа фетопротеин по-скоро подсказва за смесен тумор на зародишните клетки, като той се освобождава от туморен компонент на жълтъчния сак.

Патологични характеристики

Като цяло, ембрионалният карцином често се представя като лошо обособена маса с мека сиво-жълто кафява повърхност, често свързана с големи огнища на кръвоизлив и некроза. Продължението в епидидимиса не е рядкост.

При микроскопско изследване ембрионалният карцином показва променливи модели на растеж, включително твърд, синцитиален, ацинарен, тубулен или папиларен. Белязаната анаплазия, многото митози, включително анормални форми, и клетъчното припокриване характеризират този тумор (фигура 1B). Неопластичните клетки са полигонални, недиференцирани и епителни, с големи везикуларни и празни изглеждащи ядра и дебела, ясно изразена ядрена мембрана. Цитоплазмата обикновено е изобилна и фино гранулирана с неясна клетъчна граница.

В съседния тестикуларен паренхим може да се наблюдава интратубуларна зародишна клетъчна неоплазия, некласифициран и по-рядко интратубуларен ембрионален карцином. Съдова/лимфна инвазия в перитуморалната тъкан е важна характеристика за документиране. Истинската съдова/лимфна инвазия обаче трябва да се разграничава от артефактуалните интраваскуларни импланти, които лесно се случват по време на разрязването на тъканите поради клетъчния и ронлив характер на тумора.

Ембрионалните карциноми обикновено са положителни за цитокератин, но отрицателни за антигена на епителната мембрана, което може да помогне за разграничаване на метастатичен ембрионален карцином от соматичен карцином. Плацентарно подобна алкална фосфатаза и OCT3/480 са и чувствителни маркери за ембрионален карцином, но не дискриминират семином. D2-40, който оцветява семином, за разлика от тях, не маркира ембрионален карцином. Ki-1 (CD30), който също е чувствителен маркер за ембрионален карцином, не оцветява други тумори на зародишните клетки, включително семином или жълтъчен сак тумор. CD30 експресията, обаче, често се губи при метастатичен ембрионален карцином след химиотерапия. Клетките на ембрионалния карцином обикновено са отрицателни за карциноембрионалния антиген, човешки хорион гонадотропин и CD117 (c-Kit).

Прогноза

Тъй като ембрионалните карциноми са агресивни тумори, процентът на този компонент в смесените новообразувания на зародишните клетки предсказва прогресия на тумора и метастази. Ембрионалният карцином има най-висока степен на лимфоваскуларна инвазия и разширение в паратестикуларната тъкан. Клиничният стадий обаче е най-важният определящ фактор за прогнозата при ембрионалните карциноми и при други тумори на зародишните клетки.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова