Eхография на бял дроб

Ултразвуково изследвание (ехография) на бял дроб

Ултразвуковото изследване има ограничена стойност в оценката на болестните изменения на гръдния кош, а диагностичен метод номер 1 за гръдния кош безспорно е рентгенографията. Поради особеностите на провеждане на ултразвуковите лъчи, нормалният белодробен паренхим не се визуализира.

Качествен за оценка образ се получава само за пристенно разположените болестни процеси.

Кога най-често се провежда ехография на бял дроб

Тези особености опре­делят и приложението на методиката в определени ситуации:

  • при характеризиране структурата и разпростра­нението на някои тумори на плеврата
  • при оценка на вида, количеството и разпределе­нието на плевралните изливи
  • при характеризиране на тумори и кисти, разположени в предния медиастинум и различаването им от патология на големите съдове
  • при патология на диафрагмата
  • при диференциране на тумори и кисти на белия дроб с пристенно разположение
  • като насочваща техника при провеждане на пунк­ции и дренажи