Еритроцитна агрегация

Какво е агрегация на еритроцити?

Агрегацията на еритроцитите е обратимо сгъстяване на червените кръвни клетки при ниски сили на сцепление или при стази.

Еритроцитите се агрегират по специален начин, образувайки така наречените „рула“. Те представляват купчини от еритроцити, които се образуват поради уникалната дискоидна форма на клетките в тялото. Равната повърхност на дискоидните червени кръвни телца им дава голяма повърхност, за да се свържат и да се придържат един към друг, като по този начин се формира „руло“.
Образуването им се извършва само в суспензии на еритроцити, съдържащи високомолекулни, фибрилни протеини или полимери, суспендиращата среда. Най-важният протеин, причиняващ образуването на „рула“ в плазмата, е фибриноген. Червени кръвни клетки, суспендирани в прости солни разтвори, не образуват „рула“.

Какво пакозват биомикроскопските изследвания?

Биомикроскопски изследвания показват, че тя е първа в причинно-следствените отношения и играе ключова роля в морфогенезата на хемореологичните нарушения в микроциркулацията. Крайната степен на еритроцитна агрегация с аглутинация, която вече е необратима, се означава като „слъдж-синдром“.

Слъдж-синдром

Слъдж-синдромът се характеризира със забавяне скоростта на кръвотока, загуба на ламинарния му характер, поява на вихрови движения и образуване на различни по големина еритроцитни агрегати, които на места запушват просвета на капилярите и артериолите и водят до стаза. Самите агрегати са с размери от 20 до 120 микромилиметра и с неясни „парцалести“ контури. Границите между отделните клетки в тях са размазани.

Въпреки че слъджът е описан като прежизнено явление, наблюдавано в динамика, тежките му форми могат да бъдат установени светлинно микроскопски след смъртта. Във венулите и по-рядко в артериолите се виждат плътно пакетирани и отчасти хомогенизиранa еритроцитна агрегация, с неясни граници. Те обтурират просвета на съда или лежат свободно, обградени от плазма. Слъджът трябва да се различава от пасивната хиперемия във венулите, при която просветът на съда е изпълнен от нагъсто разположени еритроцити, с ясно личащи контури на отделните клетки.

Патологични характеристики

Със сканираща електронна микроскопия се установява, че „слепването“ на еритроцитите при слъдж се осъществява чрез макромолекулярни фибриноген-фибринови мостчета. Слъдж-синдромът води до тежко разстройство в микроциркулацията, с блокиране на отделни артериоли и капиляри, поява на гравитационно-разслоен кръвоток, сепарация на плазмата с образуване на „плазматични“ съдове, стаза, активиране на коагулация и образуване на микротромби.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова