Патологична атрофия

Патологична атрофия

Какво е патологична атрофия?

Атрофията представлява намаляване на обема на тъканите или органите под въздействието на различни въздействия. При атрофия настъпва намаляването на размера на паренхимните клетки или намаляването на техния брой поради факта, че тъканните клетки умират по-бързо от нормалното и техният спад не е напълно компенсиран от образуването на нови. Атрофията, произтичаща от заболяване на самата тъкан или загуба на трофика поради друго заболяване, се нарича патологична атрофия.

Какви са причините за патологична атрофия?

Причините за патологична атрофия включват недоимъчно хранене, лошо кръвообращение, загуба на хормонална подкрепа, разстройства в нервната трофика, ендокринни нарушения и други. Патологичната атрофия е обратим процес, ако се отстрани причината, предизвикала промените, и те не са достигнали степен на необратимост и не е напреднало заместителното разрастване на съединителна тъкан.

При патологична атрофия органите изглеждат малки, плътни и жилави поради относително доминиране на интерстициалната съединителна тъкан на фона на атрофиралия активен паренхим. Органите изглеждат и с особен кафеникавотъмен цвят поради относителното увеличаване количеството на пигмента липофусцин в цитоплазмата на клетките. Този характерен вид се означава като кафява атрофия (atrophia fusca).

Хистология

Хистологично се наблюдава намалена цитоплазмена маса на паренхимните клетки. В цитоплазмата се наблюдава зърнист, жълто-кафяв пигмент (липофусцин), отложен перинуклеарно. Ядрата на клетките изглеждат относително големи поради редукцията на цитоплазмата. Гликоген и липиди не се откриват в клетката.

Видовете патологична атрофия

Видовете патологична атрофия в зависимост от етиологичния фактор е обусловена от различни патологични процеси:

  • дисфункционална атрофия
  • атрофия от недостатъчно кръвоснабдяване
  • атрофия от натиск
  • нервнотрофична атрофия
  • атрофия от въздействие на физични и химични фактори

Дисфункционалната атрофия възниква при обездвижване на крайника в резултат на фрактури, при ставни заболявания, при които се ограничава подвижността, или при пълна анкилоза на ставата. При тези случаи настъпва атрофия в съответните мускулни групи.

Атрофия от недостатъчно кръвоснабдяване се наблюдава при стеснение лумена на органната артерия от процеси в или извън съда – атеросклероза, тромби, ендартеритни промени, притискане от туморни процеси и други. Това състояние води до намаление притока на кръв към органа с последваща хипоксия и атрофия. По този механизъм се развиват процесите при сенилна деменция в нервните клетки на централната нервна система, в миокарда при коронаросклероза.

Атрофия от натиск се наблюдава при доброкачествени тумори, запушване на легенчето и пикочните пътища от камъни, аневризмални разширения на съдовете. Доброкачествените тумори причиняват продължителен натиск върху даден орган или тъкан.

Нервнотрофична атрофия възниква в случаи на нарушена нервна трофика на даден орган или тъкан. Нарушенията в инервацията могат да са последица на разрушаване на нервните проводници от травма, възпалителен процес, тумори, увреждане и загиване на неврони при различни заболявания. Съответната, най-често двигателна, мускулатура прогресивно атрофира, миофибрилите намаляват обема си, но ядрата изглеждат много струпани едно до друго.

При атрофия от въздействие на физични и химични фактори особено значение има радиацията. В резултат на облъчването настъпва атрофия, най-вече на костния мозък и половите жлези. Патологичната атрофия може да бъде местна, органна или обща, тоест да обхваща целия организъм.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова