C Пептид

C Пептид медипро

Какво е C Пептид?

Инсулинът се синтезира в В-клетките на Лангерхансовите острови на панкреаса от предшествениците препроинсулин и проинсулин. С-пептидът (connecting peptid = свързващ пептид) е полипептиден фрагмент, който се отцепва от молекулата на проинсулина, за да се превърне последния в инсулин. Тъй като инсулинът и С-пептидът се отделят в кръвта едновременно и в равни количества, то определянето на С-пептида дава възможност да се прави оценка функцията на В-клетките на панкреаса.

При пациенти с І тип диабет (инсулинозависим), както базалните стойности на С-пептида така и тези след стимулация ОГТТ или глюкагонов тест) са понижени. При пациенти с ІІ тип диабет (неинсулинозависим) стойностите на С-пептида не се различават от тези на здравите лица, с изключение на случаите с вторично изчерпване на функционалния капацитет на ендокринния отдел на панкреаса, когато инсулиновата секреция, респ. тази на С-пептида е намалена. Определянето на С-пептида е особено ценно, когато измерването на серумния инсулин не може да ни ориентира при поставяне на диагнозата.