Полипи на дебелото черво

Полипи на дебелото черво

Полипите представляват издавания на лигавицата на дебелото черво към лумена. Могат да имат различна хистологична структура и носят канцерогенен риск.

От какаво се причинява?

Полипите са доброкачествени тумори с различен тъканен произход. Както при злокачествените заболявания и тук точна причина за тяхното развитие не може да бъде посочена. Като предразполагащи фактори се обсъждат генетично предразположение, хронично възпаление, фактори на храненето – богата на месо и бедна на баластни вещества храна, възраст над 40 години, тютюнопушене, употреба на алкохол.

Някои наследствени синдроми се характеризират с полипоза (множество полипи) на червата. Сред тях са:

  • Фамилна аденоматозна полипоза (ФАП) – причинява се от мутация на гена за ФАП в 5-та хромозома;
  • Синдром на Cronkhite-Canada;
  • Ювенилна полипоза – автозомно унаследяване;
  • Синдром на Peutz-Jeghers – автозомно унаследяваща се полипоза на тънкото и по-рядко на дебелото черво и др.

Какви са болестните промени?

Като полип се означава всяка протрузия на чревната лигавица към лумена. Полипите са доброкачествени тумори и могат да бъдат различни хистологични варианти (според тъканта, от която произлизат): аденоми (от жлезна тъкан), хамартоми (доброкачествени тумороподобни възли, които се образуват поради нарушение в развитието), хиперпластични и възпалителни полипи.

Особено клинично значение имат аденомите, тъй като тяхното развитие е във връзка с патогенезата на дебелочревния карцином. Болшинството от случаите на дебелочревен рак се развиват на базата на предшестващи аденоми. В отделните стадии на прехода аденом–карцином могат да се открият различни генетични мутации. Според устройството си аденомите биват:

  • Тубуларен аденом на краче  най-чести;
  • Вилозен аденом;
  • Тубуло-вилозен аденом.

Какви са симптомите?

Клиничната картина е нехарактерна и по-често полипите на дебелото черво се развиват безсимптомно. По-рядко симптоматиката може да се изразява в откриване на слуз и кръв в изпражненията (мелена, хемаскос), запек или диария. Тези оплаквания могат да бъдат повод за провеждане на дебелочревни изследвания. Оплакванията могат да се обострят при кръвотечение от дебелото черво поради полипозата, обструктивен синдром, раково израждане.

Когато полипите са изява на някои от посочените по-редки наследствени синдроми, е налице и допълнителна симптоматика. При фамилната аденоматозна полипоза (ФАП) често се откриват аденоми и в стомаха, епидермоидна киста, остеом (костен тумор) – синдром на Gardner; глио- и медулобалстоми на мозъка, съчетани с чревна полипоза – синдром на Turcot. При синдрома на Peutz-Jeghers, освен поилипозата се откриват и меланинови (тъмни, съдържащи пигмента меланин) петна по устните и лигавицата на устата. Възможно е ротиране на полипа с инфарциране, поради нарушеното от ротацията кръвоснабдяване и развитие на остър хирургичен корем.

Как се поставя диагноза?

Нехарактерните оплаквания могат да бъдат повод за провеждане на дебелочревни изследвания. Диагнозата се поставя чрез фиброколоноскопия–чрез апарат, ендоскоп, който навлиза през ректума и се оглежда дебелочревната лигавица. От патологичните изменения се взима материал за хистологично изследване – биопсия, който потвърждава диагнозата. При откриване на един аденом задължително трябва да се огледа цялата лигавица за наличие и на други аденоми.

При полипоза на червата, съчетана с други синдроми и съмнения за наследствено заболяване, трябва да се нарави генетична консултация.

С какво може да се обърка?

Често оплакванията могат да бъдат сходни с тези при рак на дебелото черво. Фиброколоноскопското изследване с внимателно оглеждане на цялата дебелочревна лигавица и взимане на материал за хистологично излседване от всички съмнителни учатъци поставя окончателната диагноза. При наследствените синдроми трябва да бъде направено генетично изследване за установяване на съответните мутации.

Как се лекува?

Лечението е оперативно или ендоскопско (по-често). Извършва се ендоскопска (колоскопска) аденомектомия. При фамилната аденоматозна полипоза поради наличието на множество полипи аденомектомията не е възможна и се извършва колектомия.

Как да се предпазим?

Причината за развитието на дебелочревните полипи не е изяснена. Сигурна профилактика не може да бъде направена. Препоръчва се избягване на някои фактори, които се смятат за предразполагащи: хронично възпаление, фактори на храненето – богата на месо и бедна на баластни вещества храна, тютюнопушене, употреба на алкохол.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

При поставянето на диагнозата задължително се извършва колоскопска аденомектомия, за да се предотврати (доколкото е възможно) раковото израждане. При фамилната аденоматозна полипоза съществува висок канцерогенен риск (облигатна преканцероза – задължително преминава в рак) и се извършва колектомия – премахване на дебелото черво. Доказването на хамартомни полипи налага редовна колоноскопия след 20-тата година от живота. Препоръчва се редовно профилактично ендоскопско изследване при откриване на аденоматозни полипи. Честотата на прегледите зависи от фамилната предразположеност, възрастта на пациента и хистологичния тип на аденома.