Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“ ЕАД Още за Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести Света София ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“ ЕАД Още за Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести Света София ЕАД

 1. Home
 2. »
 3. Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“ ЕАД Още за Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести Света София ЕАД
Адрес:
бул. "Акад. Иван Гешов" № 19 (на гърба на ВМА), гр. София 1000
Description:
Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Света София" ЕАД е първоприемник на създаденият през 1974 г. Научен институт по белодробни болести, а историята й датира от 1941 година. Динамичното и целеустремено развитие на болницата я превръща в авторитетна и предпочитана в страната. Това е единствената Университетска самостоятелна специализирана болница за лечение на белодробни болести, в която се извършват диагностика и терапия, преподавателска, хирургична и научноизследователски дейности по проблемите на белодробните заболявания.
Основната задача на болницата и екипът й е да даде висококачествена медицинска помощ, която да повиши качеството на живот на всеки пациент, да намали страданията им и да поддържа високо ниво на тяхната работоспособност.

Дейности:

 • Диагностика и лечение на всички профили на детска пневмология и фтизиатрия, пневмология и фтизиатрия, интензивно лечение и анестезия и гръдна хирургия;
 • Интензивно лечение на белодробни заболявания;
 • Терапевтични и диагностични бронхологични методи при деца и възрастни с различни заболявания на плевра, бели дробове, гръдна стена, медиастинум;
 • Диагностициране и лечение на белодробна туберкулоза и извънбелодробна туберкулоза при възрастни и деца;
 • Лечение на сънна апнея;
 • Комплексна диагностична и терапевтична пневмо-фтизиатрична помощ;
 • Подготовка на пациентите за хирургични интервенции;
 • Оперативно лечение на плевра, бял дроб, гръдна стена и медиастинум (без онкологични заболявания);
 • Хирургично лечение на онкологично заболяване на гърдата;
 • Оперативно лечение на стомах, хранопровод, дуоденум с голям и много голям обем и сложност на лица над 18 г.;
 • Спешни състояния на гръдната хирургия;
 • Клинични изпитвания на медикаменти;
 • Преподавателска дейност на студенти от Медицинския колеж и Медицински университет;
 • Следдипломна квалификация по детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия, пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, детски болести, анестезиология и интензивно лечение.

Структура:

I. Диагностично-консултативен блок - основни дейности:

 • Оказване на квалифицирана медицинска помощ по следните направления - хирургия, пневмология, фтизиатрия, вътрешни болести, педиатрия, оториноларингология, кардиология, рентгенология, химиотерапия, имунология, патоморфология, клинична лаборатория, микробиология, физиотерапия и рехабилитация;
 • Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с белодробни заболявания;
 • Хоспитализация на болни с активни белодробни заболявания;
 • Физикална и аерозолотерапия;
 • Методична помощ;
 • Експертна дейност;
 • Имунизация на деца и възрастни;
 • Подготовка за инструментални изследвания;
 • Предоперативна подготовка на пациенти;
 • Научна и учебна дейност;
 • Манипулации, медицински дейности и следоперативен контрол.

В ДКБ са обособени:

1. Бронхологично отделение - това е единственото отделение в страната, в което се извършва широк обем от бронхологични терапевтични и диагностични процедури при деца и възрастни със заболявания на плеврата, белия дроб, гръдната стена и медиастинума;
2. Лаборатория за функционално изследване на дишането - тук се извършва:
 • Кръвно-газов анализ на артериална кръв;
 • Функционално изследване на дишането;
 • Бодиплетизмография;
 • Бронходилататорен тест;
 • Дифузионен капацитет;
 • Бронхопровокационни тестове.
3. Патоморфология - основните дейности на отделението са:
 • Туморна диагностика;
 • Спешна интероперативна диагностика;
 • Цитоморфология на БАЛ;
 • Оперативни биопсии;
 • Диагностика на туберкулоза;
 • Цитологични изследвания на храчки, лаваж, плеврален пунктат;
 • Имуногинетични и имунохистохимични изследвания на белодробни биопсии;
 • Експресни цитологични препарати;
 • Ендоскопски биопсии и true cut биопсии;
 • Диагностика на интерстициални и дифузни и белодробни фибрози и саркоидоза;
 • Специални оцветявания.
4. Образна диагностика - тук се извършва ултразвукова образна диагностика, конвенционална рентгенография, компютърни томографии;
5. Физиотерапия и рехабилитация - в отделението се извършва разнообразна физио- и инхалаторна терапия, прилагат се кинезитерапевтични методи при белодробни болести;
6. Имунологична и микробиологична лаборатория - в лабораториите се провеждат изследвания на хемокултури, материали за банална флора, материали за туберкулозни бактерии, антибиограми, чувствителност и резистентност на туберкулозни бактерии;
7. Клинична лаборатория - основните дейности са:
 • Биохимични и хематологични изследвания;
 • Електролити;
 • Изследвания на плеврален пунктат;
 • Уринни показатели;
 • Квантиферонов тест;
 • Показатели на хемостаза.

II. База 1

В База 1 на МБАЛББ "Св. София" са разположени:
1. Първа клиника по белодробни болести - тук се диагностицират и лекуват всички възпалителни белодробни заболявания, плеврални изливи, белодробни тумори, бронхообструктивни заболявания, гнойни белодробни болести и се извършва предоперативна подготовка на всички пациенти.
2. Втора клиника по белодробни болести - в клиниката се лекуват всички белодробни тумори, плеврални изливи, възпалителни белодробни заболявания, гнойни белодробни болести, бронхообструктивни заболявания и др.
3. Гръдна хирургия - тук се извършва пълният обем от гръднохирургическа дейност - операции на млечната жлеза, белия дроб, хранопровода, гръдната стена, кисти и тумори на медиастинума и др.
4. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - тук се осигурява висококачествена, планова, спешна и специализирана медицинска помощ на всички пациенти след хирургични интервенции - обща и регионална анестезия, седация, мониторинг, интензивно лечение, интензивни грижи с механична вентилация, лечение на болката.
5. Аптека - болничната аптека подсигурява всички необходими на болницата превързочни материали, лекарства, медицински изделия.
6. Административно - стопански блок.

III. База 2

В База 2 на МБАЛББ "Св. София" са разположени:
1. Детска клиника - това е единствената клиника в България, специализирана в детските белодробни заболявания. Тук се диагностицират и лекуват:
 • Възпалителни белодробни заболявания;
 • Вродени заболявания на белодробната система;
 • Бронхообструктивни състояния в ранна детска възраст;
 • Муковисцидоза;
 • Извънтуберкулозни форми на туберкулоза;
 • Белодробни форми на туберкулоза;
 • Бронхиална астма.
2. Клиника по белодробна туберкулоза - тук се лекуват новооткрити болни с активна белодробна туберкулоза, на пациенти с мултирезистентна туберкулоза, на рецидив, на ко-инфекция (СПИН и туберкулоза) и др.;
3. Трета клиника по белодробни заболявания - тук се извършва лечение на всички белодробни заболявания с акцент диференциална диагноза на хронични неспецифични белодробни болести, бронхиална астма, гнойни белодробни болести, ХОББ, пневмонии, диагностицира се белодробен карцином и се насочват пациенти за оперативно, лъче - и химиолечение.
Contact Information
Телефон: 02 8054210; 02 8054251

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Send message to moderator