Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“ ЕАД Още за Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести Света София ЕАД

 1. Home
 2. »
 3. Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Света София“ ЕАД Още за Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести Света София ЕАД
Contact Information
Адрес:
бул. "Акад. Иван Гешов" № 19 (на гърба на ВМА), гр. София 1000
Description:
Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Света София" ЕАД е първоприемник на създаденият през 1974 г. Научен институт по белодробни болести, а историята й датира от 1941 година. Динамичното и целеустремено развитие на болницата я превръща в авторитетна и предпочитана в страната. Това е единствената Университетска самостоятелна специализирана болница за лечение на белодробни болести, в която се извършват диагностика и терапия, преподавателска, хирургична и научноизследователски дейности по проблемите на белодробните заболявания.
Основната задача на болницата и екипът й е да даде висококачествена медицинска помощ, която да повиши качеството на живот на всеки пациент, да намали страданията им и да поддържа високо ниво на тяхната работоспособност.

Дейности:

 • Диагностика и лечение на всички профили на детска пневмология и фтизиатрия, пневмология и фтизиатрия, интензивно лечение и анестезия и гръдна хирургия;
 • Интензивно лечение на белодробни заболявания;
 • Терапевтични и диагностични бронхологични методи при деца и възрастни с различни заболявания на плевра, бели дробове, гръдна стена, медиастинум;
 • Диагностициране и лечение на белодробна туберкулоза и извънбелодробна туберкулоза при възрастни и деца;
 • Лечение на сънна апнея;
 • Комплексна диагностична и терапевтична пневмо-фтизиатрична помощ;
 • Подготовка на пациентите за хирургични интервенции;
 • Оперативно лечение на плевра, бял дроб, гръдна стена и медиастинум (без онкологични заболявания);
 • Хирургично лечение на онкологично заболяване на гърдата;
 • Оперативно лечение на стомах, хранопровод, дуоденум с голям и много голям обем и сложност на лица над 18 г.;
 • Спешни състояния на гръдната хирургия;
 • Клинични изпитвания на медикаменти;
 • Преподавателска дейност на студенти от Медицинския колеж и Медицински университет;
 • Следдипломна квалификация по детска пневмология и фтизиатрия, гръдна хирургия, пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, детски болести, анестезиология и интензивно лечение.

Структура:

I. Диагностично-консултативен блок - основни дейности:

 • Оказване на квалифицирана медицинска помощ по следните направления - хирургия, пневмология, фтизиатрия, вътрешни болести, педиатрия, оториноларингология, кардиология, рентгенология, химиотерапия, имунология, патоморфология, клинична лаборатория, микробиология, физиотерапия и рехабилитация;
 • Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с белодробни заболявания;
 • Хоспитализация на болни с активни белодробни заболявания;
 • Физикална и аерозолотерапия;
 • Методична помощ;
 • Експертна дейност;
 • Имунизация на деца и възрастни;
 • Подготовка за инструментални изследвания;
 • Предоперативна подготовка на пациенти;
 • Научна и учебна дейност;
 • Манипулации, медицински дейности и следоперативен контрол.

В ДКБ са обособени:

1. Бронхологично отделение - това е единственото отделение в страната, в което се извършва широк обем от бронхологични терапевтични и диагностични процедури при деца и възрастни със заболявания на плеврата, белия дроб, гръдната стена и медиастинума;
2. Лаборатория за функционално изследване на дишането - тук се извършва:
 • Кръвно-газов анализ на артериална кръв;
 • Функционално изследване на дишането;
 • Бодиплетизмография;
 • Бронходилататорен тест;
 • Дифузионен капацитет;
 • Бронхопровокационни тестове.
3. Патоморфология - основните дейности на отделението са:
 • Туморна диагностика;
 • Спешна интероперативна диагностика;
 • Цитоморфология на БАЛ;
 • Оперативни биопсии;
 • Диагностика на туберкулоза;
 • Цитологични изследвания на храчки, лаваж, плеврален пунктат;
 • Имуногинетични и имунохистохимични изследвания на белодробни биопсии;
 • Експресни цитологични препарати;
 • Ендоскопски биопсии и true cut биопсии;
 • Диагностика на интерстициални и дифузни и белодробни фибрози и саркоидоза;
 • Специални оцветявания.
4. Образна диагностика - тук се извършва ултразвукова образна диагностика, конвенционална рентгенография, компютърни томографии;
5. Физиотерапия и рехабилитация - в отделението се извършва разнообразна физио- и инхалаторна терапия, прилагат се кинезитерапевтични методи при белодробни болести;
6. Имунологична и микробиологична лаборатория - в лабораториите се провеждат изследвания на хемокултури, материали за банална флора, материали за туберкулозни бактерии, антибиограми, чувствителност и резистентност на туберкулозни бактерии;
7. Клинична лаборатория - основните дейности са:
 • Биохимични и хематологични изследвания;
 • Електролити;
 • Изследвания на плеврален пунктат;
 • Уринни показатели;
 • Квантиферонов тест;
 • Показатели на хемостаза.

II. База 1

В База 1 на МБАЛББ "Св. София" са разположени:
1. Първа клиника по белодробни болести - тук се диагностицират и лекуват всички възпалителни белодробни заболявания, плеврални изливи, белодробни тумори, бронхообструктивни заболявания, гнойни белодробни болести и се извършва предоперативна подготовка на всички пациенти.
2. Втора клиника по белодробни болести - в клиниката се лекуват всички белодробни тумори, плеврални изливи, възпалителни белодробни заболявания, гнойни белодробни болести, бронхообструктивни заболявания и др.
3. Гръдна хирургия - тук се извършва пълният обем от гръднохирургическа дейност - операции на млечната жлеза, белия дроб, хранопровода, гръдната стена, кисти и тумори на медиастинума и др.
4. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - тук се осигурява висококачествена, планова, спешна и специализирана медицинска помощ на всички пациенти след хирургични интервенции - обща и регионална анестезия, седация, мониторинг, интензивно лечение, интензивни грижи с механична вентилация, лечение на болката.
5. Аптека - болничната аптека подсигурява всички необходими на болницата превързочни материали, лекарства, медицински изделия.
6. Административно - стопански блок.

III. База 2

В База 2 на МБАЛББ "Св. София" са разположени:
1. Детска клиника - това е единствената клиника в България, специализирана в детските белодробни заболявания. Тук се диагностицират и лекуват:
 • Възпалителни белодробни заболявания;
 • Вродени заболявания на белодробната система;
 • Бронхообструктивни състояния в ранна детска възраст;
 • Муковисцидоза;
 • Извънтуберкулозни форми на туберкулоза;
 • Белодробни форми на туберкулоза;
 • Бронхиална астма.
2. Клиника по белодробна туберкулоза - тук се лекуват новооткрити болни с активна белодробна туберкулоза, на пациенти с мултирезистентна туберкулоза, на рецидив, на ко-инфекция (СПИН и туберкулоза) и др.;
3. Трета клиника по белодробни заболявания - тук се извършва лечение на всички белодробни заболявания с акцент диференциална диагноза на хронични неспецифични белодробни болести, бронхиална астма, гнойни белодробни болести, ХОББ, пневмонии, диагностицира се белодробен карцином и се насочват пациенти за оперативно, лъче - и химиолечение.
Телефон: 02 8054210; 02 8054251

Send message to moderator