Фтизиатър

Upload Image...

Какво е фтизиатър (пулмолог)?

Фтизиатърът е специалист, който е получил необходитмите познания /практически и теоретически/ по пневмология и фтизиатрия  и е усвоил методи методи за диагностика, лечение и профилактика на белодробните болести. Пневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система. Целта е изясняване и повлияване на физиологични и болестни състояния на дихателната система, резултат на първичното йангажиране или последица на патология на други органи и системи.

Кога и защо да посетим фтизиатърът?

При следните симптоми и прояви на:

• задух
• хриптене
• стридор
• дрезгав глас
• кашлица
• експекторация
• гръдна болка
• хемоптиза
• хъркане
• общи симптоми на болестта
• патологични отклонения при оглед (цианоза, дишане, очни и кожни промени,барабанни пръсти,деформации на гръдната стена, синдром на горна празна вена и синдром на Horner
• патологични отклонения при палпация и перкусия
• патологични отклонения при аускултация

Какви изследвания и процедури се провеждат?

 • статични и динамични белодробни обеми – извършване и интерпретация
 • телесна плетизмография – интерпретация
 • дифузия на газове – интерпретация
 • кръвно-газов анализ и оксиметрия – извършване и интерпретация
 • бронхо-провокационен тест – извършване и интерпретация
 • тест с физическо натоварване вкл. тестове с ходене и – ергоспирометрия
  (кардио-пулмонални тестове с физическо натоварване) – интерпретация
 • оценка на механиката на дишането – интерпретация
 • измерване на комплайянс – интерпретация
 • оценка на дихателната мускулатура – интерпретация
 • определяне на вентилация и перфузия – интерпретация
 • измерване на шънт – интерпретация

Какво лекува фтизиатърът?

Болести на дихателните пътища :

 • Астма
 • ХОББ (хроничен обструктивен бронхит и/или емфизем)

Други болести на дихателните пътища:

 • остър бронхит
 • хроничен бронхит
 • бронхоектазии
 • стеноза и малация
 • трахео-езофагеална фистула
 • болести на горните дихателни пътища
 • нарушена функция на гласните връзки
 • аспирация на чуждо тяло
 • гастро-езофагеален рефлукс

Торакални тумори:

 • белодробен рак
 • метастатични белодробни тумори
 • мезотелиом
 • метастатични и други плеврални тумори
 • доброкачествени интра-торакални тумори
 • медиастинални тумори
 • тумори на гръдната стена
 • сарком
 • лимфом

Нетуберкулозни белодробни инфекции:

 • инфекции на горните дихателни пътища
 • инфекции на долните дихателни пътища
 • придобита в обществото пневмония
 • нозокомиална пневмония
 • пневмония при имунокомпрометирани
 • други пневмонии
 • пара пневмоничен излив и емпиема
 • белодробен абсцес
 • белодробни микози
 • паразитни инфекции
 • епидемични вирусни инфекции

Туберкулоза:

 • белодробна туберкулоза
 • извънбелодробна туберкулоза
 • специфични аспекти на туберкулозата у децата
 • туберкулоза при имунокомпрометирани
 • латентна туберкулозна инфекция
 • микобактериози

Белодробни съдови болести:

 • белодробен тромбемболизъм
 • първична белодробна хипертония
 • вторична белодробна хипертония
 • васкулит и дифузен белодробен кръвоизлив

Професионални и причинени от околната среда болести:

 • професионална астма
 • синдром на реактивна дисфункция на въздушните пътища
 • пневмокониози и причинени от азбест болести
 • болести от вдишване на прах и токсични газове
 • болести от замърсяване на околната среда в дома
 • болести от замърсяване на околната среда извън дома
 • болести от тютюнопушене

Дифузни интерстициални белодробни болести:

 • саркоидоза и други грануломатози
 • хиперсензитивен пневмонит
 • идиопатични интерстициални пневмонии

Ятрогенни болести:

 • причинени от лекарства болести
 • усложнения от инвазивни процедури
 • причинена от облъчване болест

Остро увреждане:

 • белодробно увреждане след инхалиране
 • травма на гръдния кош

Дихателна недостатъчност:

 • остра дихателна недостатъчност
 • остър респираторен дистрес синдром
 • хронична дихателна недостатъчност

Болести на плеврата:

 • плеврален излив
 • хилоторакс
 • хемоторакс
 • фиброторакс
 • пневмоторакс

Болести на гръдната стена, респираторните мускули и диафрагмата:

 • деформации на гръдната стена
 • невромускулни нарушения
 • пареза на френичния нерв
 • диафрагмална херния

Медиастинални болести (без тумори):

 • медиастинит
 • медиастинална фиброза
 • пневмомедиастинум

Алергични белодробни болести (IgE-медиирани):

 • болести на горни дихателни пътища
 • астма
 • бронхо-пулмонална аспергилоза
 • анафилаксия

Еозинофилни болести:

 • не астматичен еозинофилен бронхит
 • остра и хронична еозинофилна пневмония
 • хипереозинофилен синдром
 • синдром на Churg-Strauss

Имунодефицитни състояния:

 • синдром на вроден имунодефицит
 • синдром на придобит имунодефицит
 • болести причинени от HIV
 • болести причинени от лекарства

Редки белодробни болести:

 • Langerhans клетъчна хистиоцитоза
 • лимфангиолейомиоматоза (LAM)
 • белодробна алвеоларна протеиноза
 • амилоидоза